Trang chủ /  Thông tin - thông báo   / Hướng dẫn về việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại trường Đại học Nguyên Tất Thành
Phòng Thanh tra / 8:55 am 02/10/2023

Hướng dẫn về việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại trường Đại học Nguyên Tất Thành

Nhằm giúp Cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, học viên, người ngoài Trường (sau đây gọi chung là công dân) thực hiện các quy trình giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiêu nại, tô cáo theo đúng quy định nhăm đảm bảo quyên và lợi ích hợp pháp của công dân trong trường Đại học Nguyễn Tất Thành (gọi tắt là Nhà trường). Hiệu trưởng thông báo Hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư phản ánh, kiên nghị khiếu nại, tổ cáo trong Nhà trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *