Chức năng và Nhiệm vụ

Language option:  

Chức năng của Phòng Thanh tra
Phòng Thanh tra có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và chủ trì triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường: Thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực chuyên môn của Nhà trường: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng trong Nhà trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Thanh tra

1. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm, vụ các đơn vị thuộc và trực thuộc trường.
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.
b) Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc và trực thuộc Trường theo quy chế tổ chức, hoạt động của Trường thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.
c) Theo dõi đôn độc xử lý sau thanh tra, kiểm tra.
2. Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động chuyên môn
a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực chuyên môn của Trường
b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các cuộc thanh tra về chuyên môn
c) Theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
3. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tổ cáo
a) Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tổ cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
b) Tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.
c) Tổ chức tiếp nhận xử lý đơn thư kiến nghị phản ánh, khiến nại, tố cáo theo quy định.
d) Đầu mỗi tổ chức, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thầm quyền của Nhà trường.
4. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chồng tham nhũng
a) Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và
phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật trong Nhà trường.
b) Chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng trong Nhà trường.
5. Đầu mồi giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; quy định của nhà trường về công tác thanh tra, kiểm tra.
6. Chủ trì báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; Công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bồ sung các chính sách và quy định của nhà nước về giáo dục.

Tổ chức nhân sự của Phòng Thanh tra
1. Lãnh dạo phòng:
a) Trưởng phòng:
b) Các phó Trưởng phòng.
2. Các Tổ chuyên môn:
a) Tổ Thanh tra, kiểm tra các đơn vị và phòng chống tham nhũng.
b) Tổ Thanh tra, kiêm tra hoạt động chuyên môn.
c) Tổ Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
d) Tổ Hành chính – Văn phòng và Đảm bảo chất lượng.
3. Chuyên viên, nhân viên

Danh mục