Lịch trực kiểm soát phòng học, phòng thi từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021