Lịch trực kiểm soát phòng học, phòng thi tại các cơ sở (từ 25/5/2020 đến 31/5/2020)