Thông báo danh sách sinh viên vắng học trong nhà trường tháng 06/2019