Quyết định: ban hành “Qui định tạm thời công tác giám sát và rà soát công tác giảng dạy tại Doanh nghiệp” và “Qui trình kiểm soát giảng dạy tại Doanh nghiệp”