Phòng Thanh tra thông báo danh sách sinh viên vắng học trong tháng 11/2020 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 08/12/2020)