Phòng Thanh tra Giáo dục thông báo danh sách sinh viên vắng học trong tháng 12/2019 (từ ngày 21/11/2019 đến ngày 20/12/2019).