Phòng Thanh tra Giáo dục thông báo danh sách sinh viên vắng học trong tháng 11/2019 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 20/11/2019)