Phòng Thanh tra Giáo dục thông báo danh sách sinh viên vắng học trong tháng 01/2020 (từ ngày 21/12/2019 đến ngày 14/01/2020).