Kế hoạch: Giám sát việc tổ chức thực hiện kỳ thi kết thúc học kỳ 2 – Năm học 2018 -2019