Lịch trực kiểm soát phòng học, phòng thi từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021