Lịch trực kiểm soát phòng học, phòng thi từ 21/12/2020 đến 27/12/2020