Lịch trực của NV KSPH tại các cơ sở (Tuần 10/6/2019 – 16/6/2019)