Kế hoạch: Kiểm tra việc tổ chức và thực hiện các kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017 – 2018