CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG:

 1. Kiểm soát tình hình lên lớp giảng dạy của giảng viên và giữ gìn nề nếp kỷ cương trong dạy, học và thi cử;
 2. Tham mưu cho Ban giám hiệu : Tiến hành hoạt động thanh tra nội bộ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường; Tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ công nhân viên, sinh viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường theo qui định của pháp luật;
 3. Tuyên truyền, phổ biến, và giáo pháp luật về thanh tra cho cán bộ công nhân viên, sinh viên;
 4. Thực hiện các chức năng khác do Ban giám hiệu phân công;

NHIỆM VỤ:

 1. Kiểm soát và ghi nhận thực tế công tác lên lớp giảng dạy, tổ chức thi cử khoa và giảng viên;
 2. Ghi nhận, phản ánh kịp thời cho các đơn vị liên quan về cơ sở vật chất, công tác phục vụ việc dạy và học;
 3. Báo cáo định kỳ hàng tháng, năm về tình hình giảng viên lên lớp, coi thi trình Ban giám hiệu và phòng Tổ chức nhân sự, đồng thời  thông tin về khoa chủ quản;
 4. Cập nhật giờ dạy của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giang; phối hợp cùng các phòng, ban liên quan kiểm tra số giờ dạy của giảng viên thỉnh giảng, vượt giờ phụ trội của giảng viên cơ hữu;
 5. Thông tin đến sinh viên các thông báo, qui định của nhà trường;
 6. Quản lý công tác thanh tra giáo dục trong toàn trường; Thanh tra theo chuyên đề và thanh tra theo sự vụ, giải quyết khiếu nại thắc mắc của phụ huynh, sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên của các đơn vị trực thuộc nhà trường trong thẩm quyền được Hiệu trưởng giao;
 7. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng;
 8. Tổ chức các hoạt động thanh tra theo chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quả lý của Hiệu trưởng giáo. Trong quá trình tổ chức thanh tra nếu cần có thể đề xuất với Hiệu trưởng đề huy động cán bộ công nhân viên trong trường để đảm bảo đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 9. Hướng dẫn, phối hợp giải quyết, trình Ban giám hiệu những thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của sinh viên, giảng viên, phụ huynh và các tổ chức xã hội;
 10. Phối hợp cùng phòng Công tác sinh viên trong việc ghi nhận, kiểm soát sinh viên đến lớp học tập , thi cử theo nội qui, qui chế, phát phiếu điểm danh, nhận, nhập phiếu điểm danh và phiếu vi phạm nội qui của sinh viên vào phần mềm Education và phối hợp cùng Đội bảo vệ giữ gìn công tác trật tự, an ninh học đường trong khuôn viên trường;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Chi tiết tại đây

Liên hệ | Facebook |