Thông báo: Về việc tăng cường sinh hoạt chủ nhiệm/CVHT và công tác điểm danh HSSV