Thông báo: Về việc nhắc nhở cán bộ, giảng viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện các quy định về bấm giờ, mang thẻ nhân viên trong giờ làm việc và quy định về hướng dẫn bổ túc chứng từ chấm công trả lương