Tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ

Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị năm học 2016-2017.

Chương trình nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức đoàn, hội, đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động đoàn, đội, phong trào thiếu niên và các hoạt động giáo dục.

81

Sinh viên tình nguyện mùa thi. Nguồn: Internet

Cụ thể, ở cấp trung ương, các hoạt động phối hợp sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên; tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia công tác đoàn, hội, đội.

Sự phối hợp ở cấp cơ sở, ngoài những hoạt động như ở cấp trung ương còn có thêm hoạt động thúc đẩy chính sách thu hút nhân lực trẻ có trình độ cao ở nước ngoài về nước làm việc.

Căn cứ chương trình phối hợp đã được ký kết giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và tổ chức Đoàn thanh niên cùng cấp triển khai ký kết chương trình phối hợp trong năm học 2016-2017 và thống nhất các hoạt động tại địa phương. Các cơ sở giáo dục cũng căn cứ chương trình phối hợp này để xây dựng kế hoạch, lồng ghép triển khai trong chương trình hoạt động năm học.

http://www.moet.gov.vn/giaoducquocdan/cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien/Pages/Default.aspx?ItemID=4300