Nâng cao chất lượng hoạt động của cộng tác viên thanh tra giáo dục

(ThanhtraVietnam) – Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cộng tác viên thanh tra giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục là mục tiêu của Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

11

Chương trình được xây dựng nhằm hình thành, nâng cao các kỹ năng cần thiết để tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, Chương trình giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức trách nhiệm về vai trò của cộng tác viên thanh tra giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Chương trình sẽ giúp các cộng tác viên thanh tra giáo dục, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục… nắm vững được một số quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục cho cán bộ, công chức thuộc Bộ, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Đồng thời, các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên thanh tra giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bồi dưỡng theo hình thức tập trung tạo cơ sở bồi dưỡng hoặc tại địa phương, đơn vị. Trong trường hợp mở lớp bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra các điều kiện đảm bảo công tác bồi dưỡng, cho mở lớp bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị. Phương pháp bồi dưỡng sẽ được thực hiện kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trao đổi, giải đáp trên lớp, tự học và tìm hiểu thực tế tại các đơn vị./.