Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành (ban hành theo Quyết định số 631/QĐ-NTT ngày 16/11/2019)